Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөлийн үүрэг

         Гадаад хэлний сургуулийн эрдмийн зөвлөл нь  ШУТИС-ийн бодлого, хөтөлбөрийн хүрээнд тус сургуулийн сургалт, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх чиглэл, бодлого, зорилтыг тодорхойлох, түүний явц, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт, зөвлөмж, шийдвэр гаргах, гарсан шийдвэрийг үндэслэн удирдлагад чиглэл өгөх мөн ШУТИС-ийн эрдмийн зөвлөлд санал оруулах үүрэгтэй.
Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны хүрээнд:
  • Сургуулийг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, төлөвлөх,
  • Эрдэм шинжилгээний ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх,
  • Сургуулиас эрхлэн гаргах ном, сурах бичиг, гарын авлагад хяналт тавих,
  • Сургуулийн хэмжээнд хийгдэж буй гэрээт ажлуудад хяналт тавих,
  • Докторантын ажлын хэлэлцүүлэг хийх.
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:
Эрдмийн зөвлөлийн дарга – Ц.Энхбаатар / Захирал, доктор (Рh.D), дэд профессор /
Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга – Н.Мэнд / ЭНБД, доктор (Рh.D) /
 ГИШҮҮД:
ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн, Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан
Л.Болд /Академич, шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)/
ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн, Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан
Г.Гэрэлмаа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн  салбарын эрхлэгч
Ц.Цэцэгмаа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
Англи хэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч
Ч.Золзаяа /Доктор (Ph.D)/
            Хэрэглээний хэл шинжлэлийн  салбарын                              профессор
          С.Бархас/Доктор (Ph.D), профессор/
Ази судлалын салбарын  тэнхимийн дэд профессор
Л.ЧойжилмааДоктор (Ph.D),  дэд профессор/
Англи хэлний тэнхимийн ахлах багш 
Ж.Ганцэцэг /Доктор (Ph.D), дэд профессор/ 
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын ахлах багш              Э.Чимэдлхам/Доктор (Ph.D),/ 
            АСС-ийн ахлах багш
            Т.Мөнхжаргал /Доктор (Ph.D)/