Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын багш нар

Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын багшлах бүрэлдэхүүн

1.

Салбарын эрхлэгч

Ц.Цэцэгмаа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/

2.

Зөвлөх профессор

Л.Болд /Доктор (Sc.D), профессор, академич/

3.

Профессор

С.Бархас /Доктор (Ph.D), дэд профессор/

4.

Ахлах багш

Ц.Мөнхдэлгэр /Доктор (Ph.D)/

5.

Ахлах багш

Т.Мөнхтуяа /Доктор (Ph.D)/

6.

Ахлах багш

Ц.Байгалмаа /Магистр/

7.

Ахлах багш

Б.Байгалмаа /Магистр/

8.

Ахлах багш

Б.Байгал /Магистр/

9.

Ахлах багш

С.Уранбилэг /Магистр/

10.

Ахлах багш

С.Сэржмядаг /Магистр/

11.

Ахлах багш

М.Байгаль /Магистр/

12.

Ахлах багш

Б.Мөнхцэцэг /Магистр/

13.

Багш

Л.Амгалан  /Магистр/

14.

Багш

Ш.Оюумаа /Магистр/

15.

Багш

Т.Энхцэцэг /Магистр/

16.

Багш

О.Золзаяа /Магистр/

17.

Багш

Я.Оюунцэцэг /Магистр/

18.

Багш

Ц.Солонго /Магистр/

19.

Багш

С.Булган /Магистр/

20

Сургалтын мастер

Э.Солонго /Магистр/

21.

Салбарын эрхлэгчийн туслах

Д.Гаамаа /Магистр/