Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын багш нар
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын багшлах бүрэлдэхүүн
1.
Салбарын эрхлэгч
Ц.Цэцэгмаа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
2.
Зөвлөх профессор
Т.Батбаяр /Доктор (Ph.D), профессор/
3.
Профессор
С.Бархас /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
4. Дэд профессор Э.Чимэдлхам /Доктор (Ph.D)/
4.
Ахлах багш
Ц.Мөнхдэлгэр /Доктор (Ph.D)/
5.
Ахлах багш
Т.Мөнхтуяа /Доктор (Ph.D)/
6.
Ахлах багш
Ц.Байгалмаа /Магистр/
7.
Ахлах багш
Б.Байгалмаа /Магистр/
8.
Ахлах багш
Б.Байгал /Магистр/
9. Ахлах багш М.Байгаль /Магистр/
10. Ахлах багш Л.Амгалан  /Магистр/
11.
Ахлах багш
С.Уранбилэг /Магистр/
12.
Ахлах багш
С.Сэржмядаг /Магистр/
13.
Ахлах багш
Б.Мөнхцэцэг /Магистр/
14.
Ахлах багш
Б.Мөнхцэцэг /Магистр/
15.
Багш
Т.Энхцэцэг /Магистр/
16. Багш О.Золзаяа /Магистр/
17. Багш Я.Оюунцэцэг /Магистр/
18.
Багш
Ш.Оюумаа /Магистр/
19.
Багш
Ц.Солонго /Магистр/
20.
Сургалтын мастер
Э.Солонго /Магистр/