Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын багш нар
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын багшлах бүрэлдэхүүн
1
Салбарын эрхлэгч
Ц.Цэцэгмаа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
2
Профессор
С.Бархас /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
3
Ахлах багш
Т.Мөнхтуяа /Доктор (Ph.D)/
4
Ахлах багш
Ц.Байгалмаа /Магистр/
5
Ахлах багш
Б.Байгалмаа /Магистр/
6
Ахлах багш
Б.Байгал /Магистр/
7
Ахлах багш
М.Байгаль /Магистр/
8
Ахлах багш
Л.Амгалан  /Магистр/
9
Ахлах багш
С.Уранбилэг /Магистр/
10
Ахлах багш
С.Сэржмядаг /Магистр/
11
Ахлах багш
Б.Мөнхцэцэг /Магистр/
12
Багш
Т.Энхцэцэг /Магистр/
13
Багш
О.Золзаяа /Магистр/
14
Багш
Я.Оюунцэцэг /Магистр/
15
Багш
Ш.Оюумаа /Магистр/
16
Багш
Ц.Солонго /Магистр/
17
Сургалтын мастер
Д.Гаамаа /Магистр/