Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх 5 чиглэлийн нэг нь нийгмийн хариуцлага юм. 

Зорилго: Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан  манлайлагч их сургууль болно.
 

Зорилтууд:

Иргэний боловсрол, шинжлэх ухааны соён гэгээрэлд хувь нэмэр оруулна.

Эрх тэгш хүртээмжтэй боловсролын үйлчилгээг үзүүлнэ.

Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дорвитой хувь оруулна.

Мэргэжлийн үйлчилгээний хүртээмж, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.