Судалгааны тэргүүлэх чиглэл
  • Хэрэглээний хэл шинжлэл
  • Корпус хэл шинжлэл,
  • Нэр томьёо судлал, нэр томьёо орчуулга
  • Боловсрол судлал
  • Гадаад хэл заах арга зүй
  • Англи хэл утга зохиол судлал, Танихуйн хэл шинжлэл
  • Харьцуулсан болон түүхэн хэл шинжлэл
  • Орон судлал
  • Цахим сургалтын арга зүй
  • TESOL