Мэргэжлийн танилцуулга
2023-2024 оны хичээлийн жилд элсэлт авах бакалаврын мэргэжил
 
Мэргэжил
Суурь хичээл 70% 
Дагалдан хичээл 30%
1
Англи хэлний техник, технологийн орчуулагч
гадаад хэл,
нийгэм судлал
Математик
Монгол хэл
 
2
Хятад хэлний техник, технологийн орчуулагч 
3
Япон хэлний техник, технологийн орчуулагч 
4
Солонгос хэлний техник, технологийн орчуулагч 
5
Орос хэлний техник, технологийн орчуулагч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ элсэгчдийн бүртгэл
  • ШУТИС-ийн бакалаврын мэргэжлийн элсэлтийн бүртгэлийг  цахим хэлбэрээр www.elselt.edu.mn веб хаягаар  бүртгэнэ.