Мэргэжлийн танилцуулга

2021-2022 оны  хичээлийн жилд элсэлт авах бакалаврын мэргэжил

 

Мэргэжил

 Бүлэг

Суурь хичээл 70% 

Дагалдан хичээл 30%

1

Англи хэлний техник, технологийн орчуулагч

V

Гадаад хэл

Монгол хэл

Математик

Математик

Физик

Хими

Нийгмийн тухай мэдлэг

Газар зүй

Монголын түүх

Гадаад хэл

Монгол хэл

Биологи

2

Хятад хэлний техник, технологийн орчуулагч 

3

Япон хэлний техник, технологийн орчуулагч 

4

Солонгос хэлний техник, технологийн орчуулагч 

5

Орос хэлний техник, технологийн орчуулагч 

6

Инженерийн бэлтгэл /япон/

I

Математик

Физик

Хими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ элсэгчдийн бүртгэл

  • ШУТИС-ийн бакалаврын мэргэжлийн элсэлтийн бүртгэлийг  цахим хэлбэрээр www.elselt.edu.mn веб хаягаар  бүртгэнэ.
  • Элсэгчдийг 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд бүртгэнэ.