Мэргэжлийн танилцуулга

2021-2022 оны  хичээлийн жилд элсэлт авах бакалаврын мэргэжил

 
Мэргэжил
 Бүлэг
Суурь хичээл 70% 
Дагалдан хичээл 30%
1
Англи хэлний техник, технологийн орчуулагч
V
Гадаад хэл
Монгол хэл
Математик
Математик
Физик
Хими
Нийгмийн тухай мэдлэг
Газар зүй
Монголын түүх
Гадаад хэл
Монгол хэл
Биологи
2
Хятад хэлний техник, технологийн орчуулагч 
3
Япон хэлний техник, технологийн орчуулагч 
4
Солонгос хэлний техник, технологийн орчуулагч 
5
Орос хэлний техник, технологийн орчуулагч 
6
Инженерийн бэлтгэл /япон/

I

Математик

Физик

Хими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ элсэгчдийн бүртгэл
  • ШУТИС-ийн бакалаврын мэргэжлийн элсэлтийн бүртгэлийг  цахим хэлбэрээр www.elselt.edu.mn веб хаягаар  бүртгэнэ.
  • Элсэгчдийг 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд бүртгэнэ.