ГХС-ийн чанарын баг
ШУТИС-д чанарын менежементийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр хийгдэж буй ажлын хүрээнд бүрэлдэхүүн сургуулиудад сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа болон дотоод үйл ажиллагааны чанарыг хангах, түүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж, олон улсын стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, баталгаажуулалтын шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах зорилготойгоор ШУТИС-ийн захирлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тушаалаар бүрэлдэхүүн сургууль бүр дээр чанарын менежер томилогдсон бөгөөд бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэн чанарын менежментийн баг байгуулагдсан. 
 
ГХС-ийн “Чанарын баг”-ийн бүрэлдэхүүн
 
Багийн ахлагч:                  
Ц.Энхбаатар /ГХС-ийн захирал/
Нарийн бичгийн дарга:     
Д.Туяа /Чанарын менежер/
Гишүүд:                              
Э.Чимэдлхам /ГХС-ийн дэд захирал/
Н.Мэнд /ГХС-ийн ЭНБ-ийн дарга/
Ц.Цэцэгмаа /ХХШС-ын эрхлэгч/
Ц.Эрдэнэзаяа /АСС-ын эрхлэгч/
Ч.Золзаяа /АХТ-ийн эрхлэгч/
С.Бархас /ХХШС-ын профессор/
Б.Байгал /ХХШС-ын ахлах багш/
П.Бямбажав /АХТ-ийн ахлах багш/
Э.Сайнбилэг /АСТ-ийн ахлах багш/
Д.Долгорсүрэн /Ахлах нягтлан бодогч/
С.Ариунзаяа /СА-ны ажилтан/
М.Лхамжав /Захирлын туслах/