ГХС-ийн Оюутны зөвлөлийн 2023 оны 10-р сарын тайлан