ГХС-ийн Оюутны зөвлөлийн 2023 оны 11-р сарын тайлан