ШУТИС-д элссэн авьяаслаг элсэгчдэд дараах нөхцөлд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно
admin
ШУТИС-д элссэн авьяаслаг элсэгчдэд дараах нөхцөлд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. Үүнд:
Олон улсын олимпиадын 1-3-р байр эзэлсэн бол эхний жилийн 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 100 хувийн тэтгэлэг олгоно.
Техник-технологийн улсын олимпиадын 1-р байр эзэлсэн бол эхний жилийн 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 100 хувийн тэтгэлэг олгоно.
Техник-технологийн улсын олимпиадын 2, 3-р байр эзэлсэн бол эхний жилийн 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 75 хувийн тэтгэлэг олгоно.
Техник-технологийн улсын олимпиадын 4, 5-р байр эзэлсэн бол эхний жилийн 30 багц цагийн сургалтын телборийн 50 хувийн тэтгэлэг олгоно.
Мэргэжлийн улсын олимпиадын 1-5 дугаар байр эзэлсэн элсэгчид эхний жилийн 30 багц цагийн сургалтын телберийн 50 хувийн тэтгэлэг олгоно.
ШУТИС-ийн харьяа ахлах сургууль төгссөн элсэгч суурь болон дагалдах хичээлд тооцуулсан хичээл тус бурд 650 ба түүнээс дээш оноо авсан бол оноог
харгалзан эхний жилийн 30 багц цагийн сургалтын телберийн (50-100) хувьтай тэнцэх тэтгэлэг олгоно.
www. elselt.edu.mn
www. fls.edu.mn
#Be MUST
#Be SHARK