Дипломын 1-р үзлэгийг 2023 оны 03 сарын 06-ны өдөр танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгууллаа
admin
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбараас бакалаврын түвшинд “Гадаад хэлний орчуулга”, дипломын 1-р үзлэгийг 2023 оны 03 сарын 06-ны өдөр танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгууллаа. магистрын түвшинд “Гадаад, хэл шинжлэл”, “Техникийн мэргэжлийн орчуулга” хөтөлбөрөөр төгсөх оюутнуудын дипломын 1-р үзлэгийг 2023 оны 03 сарын 06-ны өдөр танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгууллаа.
ХХШС-ын профессор багш нар судалгааны ажлын явц, гүйцэтгэх арга зүй, стандарт, бүтэц, агуулга, судалгааны ёс зүйн талаар оюутнуудад зөвлөгөө өглөө.